Lexicon I-J-K

I

Iv.   In, as used before a vowel. e.g. What’s iv a nyem?

J

K

Kyel.   Broth